Lapsed kasvavad soolisteks

Maaleht – http://www.maakodu.ee/index.php?old_rubriik=6625&old_art=28306&old_num=822

10.07.2003

Anu Paidre
MPA Kaitseliidu ülema nõunik

Noortel Kotkastel ja Kodutütardel on oma organisatsioonid

Eelmises Maalehes kirjutab Jaanika Kressa, et Noorte Kotkaste organisatsioonis on rahvuslikud aated muudetud tabuks ning et Noored Kotkad ja Kodutütred pole mõeldud tootma sootuid noori.

Vaidlen sellele vastu. Kaitseliidus on praegu paljud sportlikud jõukatsumised ja näitused, avalikud üritused nii tüdrukutele kui ka poistele: ühine käsitöönäitus, välisüritustest osavõtt, kabevõistlus jne.

Oma ettevõtmised
Tüdrukutel ja poistel on siiski oma organisatsioonid oma iseseisvate ettevõtmistega (matkad, laagrid, koosolekud jpt), mistõttu ei maksaks tonti taga otsida. Tondi all mõistame alusetut hirmu selle ees, et ei arvestata soolisi erisusi, et jäetakse kõrvale naiselikkuse ja mehelikkuse teema.

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid oma 4500 tubli poisi ja 3800 toreda tüdrukuga on Eesti suurimad noorteorganisatsioonid. Need noored koos 400 noortejuhiga on kõik vabatahtlikkuse alusel seotud ühiste aadetega ja Kaitseliidu eesmärkide saavutamisega.

Kaitseliidu osalusel on kodanikukaitse ja -kasvatusega seotud ettevõtmistes paljud head ideed muudetud tegudeks, nimetagem siin Tallinna kõurikute laagreid Saaremaal, Türi gümnaasiumis läbi viidud isamaalise loomingu konkurssi, isadepäeva üritusi Eesti Näituste paviljonis jne.

Ühisüritustele lisaks ja selle aluseks on rühmades ning salkades toimuv igapäevane töö, milles saavutatud oskusi ning teadmisi mõõdetakse järgu- ja erialakatsetel.

Nende nõuded põhinevad sõjaeelsetel materjalidel, eestluse meele ja keele kandmiseks vajalik kvintessents on tänagi meie töös ja tegemistes olulisim läbiv joon. Kaitseliidus on riigikaitsetahte süvendamisse ja kodanikukasvatusse kaasatud eri elualade inimesi, kes on koostööaltid, kes tahavad oma tööd hästi ja veel paremini teha.

Tahaksin rõhutada, et ana­lüüsides ja hinnangutes hoidutaks pealiskaudsusest ja vaadataks ka kõlavate sõnade taha, Eestimaa ei vaja vaid sõnu – ta vajab tegusid ja tegijaid!

Lihtsalt illustratsiooniks meie noorte tublidusest võib tuua võidupüha paraade, kus ka noorte esinduse panevad välja kohalikud Kaitseliidu üksused. Või nimetada fakti, et sel kevadel Rootsi Kodukaitse korraldatud noorte mitmevõistluse võitis Eesti Noorte Kotkaste esindus Võrumaalt, kes edestas pea kuutkümmet teist võistkonda. Või rääkida Eestimaale pühendatud joonistustest, luuletustest ja esseedest, mis on loodud Noorte Kotkaste ja Kodutütarde poolt.

Kodanikuks olemise kunsti ei saada sünnipäraselt kaasa, vaid see omandatakse järk-järgult ja koos teistega eri organisatsioonides. Ühiskonnapädevusega kaasneb vastutustunde ja väärikuse kasv, suurenev sotsiaalsete oskuste kompleks annab arusaama ka sotsiaalsete lepete sõlmimise ja nendest kinnipidamise vajadusest.

Alati saab teha veel paremini. Tulevikku suunatult on Kaitseliidu sihid väljendatud organisatsioonile kui tervikule valminud ühtses arengukavas. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooni visiooni saavutamiseks on tarmukate juhtide eestvedamisel asutud koostama metoodilisi materjale, korraldatakse isamaalise loomingu konkursse, noorte ümarlauda ja juhtide seminare, et organisatsioonid suudaksid paremini vastata oma liikmete ja laiemalt kogu ühiskonna ootustele.

Kaitseliidus on tugev tsiviilkontroll, et vabatahtlikkuse printsiip oleks kooskõlas sõjaväeliselt korraldatud tegevusega. Lõpliku sõna ütlejad arengusuundi määravates küsimustes – Kaitseliidu Va­nematekogu, Keskkogu ja Keskjuhatus – koosnevad ühis­konnas lugu peetud isikutest, Eesti eri maakondade väärikatest esindajatest, Kaitseliidu tegevliikmetest.

Võimalusi on
Ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonide alusdokumendid on koostatud laiapõhjaliselt ja need on heaks kiidetud Kesk­kogu poolt.

Kierkegaardi sõnadega “Elu saab mõista tagantjärele, aga elada tuleb ettepoole” väljendatud põhimõte tähendab, et omandatud oskused ja kogemused on heaks konstruktiivse koostöö platvormiks. Kaitseliit on valmis koondama riigikaitse vallas vabatahtlikku potentsiaali – olete oodatud!

Lehekülge viimati muudetud: 8. veebr. 2014 kell 08:42