Koonduste ettevalmistus muutus lihtsamaks

Laupäeval 28. novembril kaitses meie tubli noortejuht Läänemaalt Heli Esko oma noortemagistritööd teemal ” Aktiivõpe kodutütarde järgukatsete õpetamisel”.

Heli on ise oma töö valmimise ideest rääkinud järgmist:”Kuulun noorte organisatsiooni Kodutütred juba viisteist aastat ning selle aja jooksul olen omandanud kõik järgud ning asunud ka juhtima oma rühma. Algus aastatel olles rühmajuht ja valmistades ette oma noori järgukatseteks, puutusin kokku probleemiga, et juhil puudub lisamaterjal lähenemiseks teemadele aktiivselt ja põnevalt. Omandades haridust elamuspedagoogika suunal olen õppinud erinevaid aktiivõppe meetodeid ning nii olen neid ka koondustel põiminud järgukatsete õppimisse. Siit tuleneb käesoleva noortemagistritöö idee, koondada kokku erinevad meetodid ning kogemused. Lisaks ei olegi et kõik noortejuhid pedagoogid ning tihti neil puuduvad teadmised antud valdkonnas. Loodan, et antud käsiraamat on neile abiks.”

Antud uurimistöö eesmärk on koguda töösse kokku erinevad aktiivõppe meetodid ning seostades need järgukatsetes nõutavaga. See on lihtne abimaterjal noortejuhile, kes soovib järgukatsetes käsitletuid teemasid kinnistada lähtudes aktiivõppe meetoditest.

Noortemagistri töö teoreetilises osas on kirjeldatud erinevaid aktiivõppe vorme, meetodeid ning ka juhiseid gruppide moodustamise võimalustest. Järgnevad praktilised õppemängud ning töölehed järgukatsetes nõutavate teemade kohta: Eesti loodus, Eesti ajalugu, Kodutütarde teadmised ja oskused, käitumine ja loovus, matkatarkused, turvalisus. Lisades on selgitavad ning täiendavad materjali. Lisaks ka töölehtede õiged vastused.

Seega on kodutütarde juhid saanud väga hea abimaterjali, et oma koondusi ning muid ettevõtmisi põnevamaks muuta.

Suured tänud Helile!