Keskkogu


Kodutütarde keskkogu septembris 2018. aastal

Kodutütarde keskkogu moodustavad Kodutütarde peavanem, ringkonnavanemad ning igast ringkonnast üks valitud liige.

Keskkogu:

1) arutab Kodutütarde üldtegevust puudutavaid küsimusi ning kujundab nende kohta seisukoha;

2) kehtestab Kodutütarde tegevussuunad ja arengukava;

3) annab arvamuse Kodutütarde keskjuhatuse aastaaruandele;

4) valib Kodutütarde keskjuhatuse liikmed;

5) valib Kodutütarde esindaja ja asendusliikme Kaitseliidu keskkogule;

6) valib Kodutütarde auliikmed Kodutütarde keskjuhatuse ettepanekul;

7) esitab ettepaneku Kodutütarde põhikirja muutmiseks;

8) kuulab ära Kodutütarde peavanema ja ringkonnavanemate aasta aruanded;

9) kehtestab muud Kodutütarde tegevuse korraldamiseks vajalikud regulatsioonid.

Keskkogu koosolekuid peetakse vähemalt kaks korda aastas.

Lehekülge viimati muudetud: 25. sept. 2018 kell 09:34