Noortemagistrite tööd

Aktiivõpe Kodutütarde järgukatsete õppimisel

autor: Heli Esko

Töö eesmärk on koguda kokku erinevaid aktiivõppe meetodid ning seostades need järgukatsetes nõutavaga. See on lihtne abimaterjal noortejuhile, kes soovib järgukatsetes käsitletud teemasid kinnistada lähtudes aktiivõppe meetoditest.

Aktiivõpe Kodutütarde järgukatsete õppimisel

Abimaterjale kodutütarde järgukatsete sooritamiseks

autor: Anu Aleksejev

Töö eesmärgiks oli otsida ja leida materjale, lähtudes Kodutütarde järgukatsete nõuetest, ning koondada need ühtseks mapiks. Töö on jaotatud 7 peatükiks, vastavalt Kodutütarde järgukatsete alalõikudele, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks, et täpsustada teadmisi ja oskusi. Materjalide kogumisel kasutati dokumente, kirjandust, interneti otsinguid, vestlusi pedagoogide ja instruktor-noortejuhiga.

Abimaterjale kodutütarde järgukatsete sooritamiseks

Eesti taasiseseisvumine

autor: Angelika Naris

Töö sisuks on Eesti taasiseseisvumise aastatel 1987-1991. Töö eesmärk on aidata rühmavanemaid- ja juhte järgukavade õpetamisel. Samas on lootus, et ehk tekib mõnel tänasel teismelisel suurem huvi selle aja vastu ning ta uurib tolle aja sündmusi oma vanaisadelt või vanaemadelt aga ka isadelt-emadelt.

Eesti taasiseseisvumine

Ülevaade Kaitseliidu eriorganisatsioonist Kodutütred

autor: Aive Ott

Käesoleva töö eesmärk on võrrelda Kaitseliidu eriorganisatsiooni Kodutütred erinevatel ajaetappidel ning välja tuua sarnasused ja erinevused Kodutütarde teadmistes ja oskustes.

Ülevaade Kaitseliidu Eriorganisatsioonist Kodutütred

Kodutütarde organisatsioon enne Nõukogude okupatsiooni ja kaasajal

autor: Sirle Orav

Uurimistöö käigus võrreldakse Kodutütarde organisatsiooni struktuuri, liikmestikku, sümboolikat, kombeid, seadusi, järgukatseid, erikatseid, tervitust, ülesandeid, vormi ja tegevust, samuti eesmärke enne likvideerimist ja tänapäeval.

Kodutütarde organisatsioon enne Nõukogude okupatsiooni ja kaasajal

Õpime läbi mängu

autor: Maria Tamming

Mängud on õpetlikud ja mängud on huvitavad. Antud töös on kirjeldatud mängude edukat läbiviimist ning toodud ära erinevate mängude kirjeldused.

Õpime läbi mängu

Kodutütarde sakalamaa ringkonna tegevus

autor: Kerstin Käärik

Sõjaeelsest noorsootööst on ilmunud artikleid, puudub aga tervikkäsitlus. Käesoleva töö eesmärk on see lünk täita Sakala maleva näitel.

Kodutütarde Sakalamaa ringkonna tegevus aastatel 1932-1940

Lehekülge viimati muudetud: 24. sept. 2018 kell 18:50